بوی بد یخچال

از بین بردن بوی بد یخچال در ۴ مرحله

از بین بردن بوی بد یخچال در ۴ مرحله

در یخچال را باز می کند و پارچ آب را بر می دارد. لیوان را پر از آب می کند، اما به محض نوشیدن اولین جرعه، از نوشیدن ادامه آب منصرف می شود و می گوید: « این دیگر چه طعم بدی است!». اگر شما هم تا به حال در…