حفر چاه مکانیکی

۷ روش متداول حفر چاه

۷ روش متداول حفر چاه

۷ روش متداول حفر چاه به شرح زیر است: ۱- حفر چاه مکانیکی : در این روش، به یکی از سه روش ضربه‌ای،چرخشی یا ترکیبی از این دو، انرژی مکانیکی به سنگ منتقل میشود. در اصطلـاح عملیاتی را که به روش مکانیکی موجب حفر چال در سنگ میشوند حفاری مکانیکی میگویند.…