صنعت مونتاژ

خودساختگی اقتصادی بایسته اقتصاد مقاومتی

خودساختگی اقتصادی بایسته اقتصاد مقاومتی

امروز شناخت داشته های سرزمینی، استعدادهای علمی، انسانی و همه آنچه که ثروت ملی محسوب می شود گام نخست برای ورود به یک تصمیم گیری و جراحی بزرگ دراقتصاد هر سرزمین به شمار می رود. البته این نگاه بدان مفهوم نیست که در جراحی اقتصادی از تجارب علمی و عملی…