پروژه عمرانی

مترو؛ مقصر نهایی «حادثه شهران»

مترو؛ مقصر نهایی «حادثه شهران»

اسماعیل نجار درباره سرانجام حادثه شهران و مقصر نهایی این حادثه اظهار کرد: پس از وقوع حادثه در منطقه شهران چندین تیم مسئول رسیدگی به این حادثه و علت یابی آن شده و در نهایت گزارش دستگاه‌های مختلف جمع آوری شده و علت اصلی آن مشخص شد. وی با بیان…