گنجه

فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب با ۴۶ راه حل

فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب با ۴۶ راه حل

در حالت طبیعی، کل آب تجدید شونده کشور، ۱۳۰میلیارد متر مکعب است و اگر همین روند مصرف آب ادامه یابد با کسری ۱۰ میلیارد متر مکعب آب روبرو خواهیم شد که تأمین این میزان آب امکان پذیر نخواهد بود. مقدمه کمبود آب و استفاده نادرست از آن باعث گردید تا…